A család- és gyermekjóléti szolgálatok

szerző: Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - WEBBeteg
megjelent:

Gyermekjóléti szolgáltatással és családsegítéssel kapcsolatos feladatokat egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat – látja el. Tevékenységébe tartoznak a gyermekvédelmi törvényben (1997. évi XXXI.) rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben (1993. évi III.) rögzített családsegítési feladatok.

A családsegítő szolgálatok

A családsegítő szolgálat célja a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A családsegítő szolgálat tevékenysége

A Családsegítő szolgálat a kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés tartalmáról

Családsegítés keretében biztosítani kell:

 1. a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 2. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 3. a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 4. a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 5. a tartós álláskeresők, a fiatal álláskeresők, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 6. a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
 7. gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot a veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek számára.

A gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermekjóléti szolgálat feladatai:

 1. a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 2. a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 3. a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 4. a szabadidős programok szervezése,
 5. a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyámügyi feladatokat külön szervezet, a gyámügyi hatóság látja el.

A feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

 1. a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 2. a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 3. az állami szervekkel, személyekkel és intézményekkel (védőnő, háziorvos, házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, köznevelési intézmények és a szakképző intézmények, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat stb.) való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 4. tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.

A feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

 1. a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 2. a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 3. kezdeményezni
  • egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,
  • szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
  • egészségügyi ellátások igénybevételét,
  • pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége körében a fentieken túl

 1. folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 2. meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 3. az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,
 4. szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
 5. segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 6. felkérésre környezettanulmányt készít,
 7. kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 8. biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
 9. részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
 10. nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

Család- és gyermekjóléti központok

Családi- és gyermekjóléti központ az a járásszékhelyen működő gyermekjóléti szolgálat, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálat fentebb ismertetetett általános szolgáltatási feladatain túl ellátja az alábbiakat:

 1. a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
  • utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát,
  • kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
  • ha a helyi viszonyok azt indokolják, kórházi szociális munkát,
  • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
  • jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
  • családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,
  • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet;
 2. b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
  • kezdeményezi a gyermekvédelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
  • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermekvédelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
  • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
  • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
  • utógondozást végez – a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
  • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít;
 3. szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára;
 4. elkészíti a szociális diagnózist a fentebb hivatkozott Szociális törvényben foglaltak szerint.

A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ a szolgáltatással érintett gyermekek tekintetében a Gyermekvédelmi törvény előírásai alapján, míg nagykorú személyek esetén a Szociális törvény szerinti nyilvántartást vezet, melyet elektronikus úton is vezethetőek.

A szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt család- és gyermekjóléti központ a Szociális törvény szerinti fogyatékosságügyi tanácsadást is biztosít. A szociálpolitikáért felelős miniszter a kijelölésről szóló közleményt az általa irányított minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon teszi közzé.

(Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász)

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.