Cukorbetegség: jogszabályok és lehetőségek

szerző: Dr. Strényer Ferenc, diabetológus - Diabetes
megjelent:

Az utóbbi évtizedek forradalmi változást hoztak a cukorbetegek kezelésében, a vércukor-önellen­őrzés a mindennapok részévé vált. Magyarországon a legelterjedtebb inzulinkezelési formák vál­tozatlan ingyenessége mellett a biztosító 2012 óta az intenzív formában adott inzulinanalógok­nak nemcsak a bevezetését, de a kezelés fenntartását is bizonyos feltételekhez köti.

A tablettás kezelés esetén az újabb kezelési módok alkalmazása szakorvosi javaslathoz kötött. A cukorbete­gek jogosítványmegújítását is rendelet szabályozza. A súlyos fogyatékosságnak minősülő dia­bétesz kapcsán igényelhető adókedvezmény igénybevételéről külön jogszabály rendelkezik. Az V. Civil Fórumon elhangzott előadásom alapján készült rövid összegfoglalóm remélhetőleg segít eligazodni a cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb törvények, rendeletek útvesztőiben.

Gyógyászati segédeszközök

Az inzulinnal kezelt cukorbetegek kezelé­si módjuktól függően támogatást kapnak a vércukormérés és az inzulinkezelés eszközei­nek beszerzésében. Aki részletesebben szeret­ne tájékozódni az általa használt gyógyászati segédeszközökről, ezt a sejk.neak.gov.hu interne­tes oldalon teheti meg. Az Online SEgédeszköz JegyzéK (SEJK) egyik célja, hogy a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyó­gyászati segédeszközök használóit és család­tagjaikat is széles körű információhoz juttassa. A SEJK a támogatott gyógyászati segédesz­közök teljes körére vonatkozóan tartalmaz­za a termékinformációt (leírás, használati út­mutató, kép, videó) és a támogatási adatokat (támogatás összege, kihordási idő, kihordási időre felírható mennyiség, rendelhetőségi fel­tételek, indikáció, felírási jogok).

Gyógyászati segédeszközt cukorbetegnek belgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász vagy endokrinológus szakorvos, vagy javasla­tukra meghatározott ideig a háziorvos írhat fel. Az egyszerűség kedvéért az alábbiakban eze­ket a szakorvosokat „a diabetológiai szakellátó­hely szakorvosa” névvel jelölöm.

A vércukormérés eszközei

Vércukorszintmérők

Minden inzulinkezelésre szoruló diabéteszes a kezelési módtól függetlenül jogosult támo­gatott vércukormérőre. A társadalombiztosí­tás 50 százalékos támogatást nyújt a receptre felírható vércukorszintmérőkhöz. Felírási jogosultsága a diabetológiai szakellátóhely szak­orvosának van. A támogatott vércukormérők „kihordási ideje” 6 év, vagyis ezen időszakon belül újabb gép nem írható. Kihordási időn belüli végleges meghibásodás vagy elvesztés esetén egyedi méltányossági kérelmet kell benyújtani az OEP felé, ennek kedvező elbírálása esetén jogosult a beteg ismételt gépfelírásra. Diétás vagy tablettás cukorbetegeknél a jelen­leg érvényben lévő rendeletek nem támogat­ják a vércukormérő készülékek kedvezményes beszerzését.

Tesztcsíkok

Tesztcsík támogatottan a napi kettő vagy több­szöri inzulinkezelésben részesülőknek jár. Fel­írási jogosultsága a diabetológiai szakrendelés szakorvosának, valamint szakorvos javaslatá­ra a beteg háziorvosának is van, a szakorvo­si javaslat maximális érvényességi időtartama 12 hónap.

A tesztcsíkok támogatott vércukorszintmé­rőkhöz jelenleg 80 százalékos támogatást él­veznek. A nem támogatott vércukorszintmé­rőkhöz a tesztcsík dobozonként jelenleg 2062 Ft fix társadalombiztosítási hozzájárulást kap. Így a különböző tesztcsíkok havi költségében jelentős különbség lehet. Napi kétszeri inzu­linadás esetén 3 hónapra 2 doboz tesztcsík (azaz 100 db) írható fel normatív támogatással. Napi háromszori inzulinadás esetén 3 hónap­ra 6 doboz írható fel eü. emelt támogatással. Napi négyszeri vagy annál többszöri inzulin­adás esetén 3 hónapra 9 doboz írható fel eü. kiemelt támogatással.

A normatív, emelt vagy kiemelt indikáció­jú tesztcsík rendelése nem jelent árkülönbsé­get a beteg részére, az egyes dobozár minden jogosultnál ugyanaz. A biztosító ezzel szeret­né kifejezni, hogy a napi négyszeri inzulinke­zeléshez összességében több támogatást nyújt (9 doboz/3 hónap), mint a napi kétszerihez (2 doboz/3 hónap).

A 6 év alatti inzulinnal kezelt cukorbetegek­nek – függetlenül az inzulinadás számától – 3 hónapra 9 doboz tesztcsík írható fel eü. ki­emelt támogatással.

Amennyiben a jogszabályban előírt maxi­málisan felírható tesztcsík (3 hónapra 9 doboz) az intenzívebb vércukor-ellenőrzéshez nem elegendő, plusz tesztcsík támogatottan történő felírásához egyedi méltányossági kérelmet kell benyújtani az OEP felé. Ennek kedvező elbí­rálása esetén jogosult a beteg plusz tesztcsík­ra. Napi egyszeri inzulinkezelésben részesülő, valamint a tablettás cukorbetegek tesztcsíkhoz sajnos csak teljes áron juthatnak hozzá.

Az inzulinbeadás eszközei

Adagolópenek

A diabetológiai szakrendelés szakorvosa írhat­ja fel. Inzulinfajtánként 1-1 pen rendelhető, a kihordási idejük 3 év. A 18 éves kor alattiak, a terhesek, az intenzifikált inzulinkezelésben ré­szesülők, a vakok, illetve gyengén látók, vala­mint a felső végtagjukra mozgáskorlátozottak receptre 80 százalékos támogatással juthatnak hozzá a penhez. A korábbi és a jelen rendelke­zés szerint is azon felnőttek, akik nem terhe­sek és nincs látáscsökkenésük vagy felső végtagi mozgáskorlátozottságuk, napi egy- vagy kétszeri inzulinadás esetén csak teljes áron vá­sárolhatnak inzulinadagoló pent.

Eldobható, egyszer használatos penekre az előbbi korlátozás nem vonatkozik, ezek az emelt vagy kiemelt indikációhoz kötött támo­gatási kategóriákban, OEP által közleményben közzétett területeken és módon ugyanúgy ren­delhetők, mint az inzulinok.

Pentűk

Pentűt a diabetológiai szakrendelés szakorvo­sa, valamint szakorvos javaslatára a beteg há­ziorvosa írhat, a szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama 12 hónap. Ezek is 80 százalékos támogatásban részesülnek. Az in­zulinkezelés típusától függetlenül penenként 3 hónapra normatív támogatással 50 pentűt le­het felírni. Erre az egy pent használók (napi egyszeri inzulinadás, keverék inzulin napi két­szeri adása) is jogosultak. A kettő pent vagy kétfajta pent használók, a napi négyszer vagy többször inzulint adók, vagyis az intenzifikált kezelésben részesülők részére tehát 3 hónapra 100 db pentű felírása engedélyezett.

Inzulinpumpa és tartozékai felnőttkorban

Felnőttkorban inzulinpumpa 1-es típusú dia­betes mellitusban szenvedő betegek számára rendelhető, akik teljesítik az indikációhoz előírt egyéb feltételeket. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető. Adott eszközt csak 3 hónapos próbakezelési időszak után rendelhetik 80 szá­zalékos társadalombiztosítási támogatással az erre kijelölt pumpacentrumok. Az inzulinpum­pa kihordási ideje 4 év. Ismételt rendelés ese­tén az utolsó fél évben mért HbA1c-értékek át­lagának 8,0 százalék alatt kell lennie.

Az inzulinpumpa tartozékai, vagyis az infú­ziós szerelék, patron, adapter csak az erre kije­lölt pumpacentrumokban írható fel fél évre, 80 százalékos társadalombiztosítási támogatással.

Szakorvosi vélemény gépjárművezetői alkalmasságról

A gépjárművezetői egészségi alkalmassá­gi vizsgálatot a háziorvos végzi, őt illeti meg a gépjárművezető (-jelölt) által fizetett díjazás.

A tablettával vagy inzulinnal kezelt cukorbe­teg gépjárművezetői alkalmassága csak szak­orvosi vélemény ismeretében állapítható meg. A szakvéleményt bármelyik belgyógyászati tí­pusú járóbeteg-szakrendelés kiadhatná, de az ilyen kérések főleg a diabetológiai szakellátó­helyeket terhelik.

A meghatározott időnél korábban, soron kí­vüli egészségi alkalmassági vizsgálatnak köte­les magát alávetni a gépjárművezető, ha esz­méletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt, illetve esetében súlyos hipoglikémia (vér­cukoresés) fordult elő.

Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások

Cukorbetegségben szenvedő kérelmező ese­tében az egészségi alkalmasság a következők szerint állapítható meg, legfeljebb 5 év időtar­tamra:

  • Egészségi alkalmasság csak akkor állapítha­tó meg, ha a cukorbetegségben szenvedő tisztában van a hipoglikémia kockázataival és állapotát megfelelően kontrollálni tudja!
  • Olyan kérelmező részére, aki tablettás vagy inzulinkezelés alatt áll, az egészségi alkalmasság csak szakorvosi vélemény isme­retében állapítható meg, és egészségi alkalmasságát legalább ötévenként felül kell vizsgálni!
  • Egészségi alkalmatlanságot kell megálla­pítani azon kérelmező esetében, akinél is­métlődő súlyos hipoglikémia áll fenn!

A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások

Hipoglikémia kialakulásának kockázatát hordo­zó gyógyszeres kezelés esetében az egészsé­gi alkalmasság a következő feltételek együttes fennállása esetén állapítható meg, legfeljebb 3 év időtartamra:

  • a vizsgálatot megelőző 12 hónap folyamán nem fordult elő súlyos hipoglikémia,
  • a kérelmező teljesen tisztában van a hipo­glikémia bevezető tüneteivel,
  • az inzulinkezelésre szoruló kérelmező rendszeresen – legalább naponta kétszer vagy a vezetést közvetlenül megelőzően – végzett vércukorszintméréssel megfelelően kontrollálja állapotát,
  • a kérelmező teljes mértékben tisztában van a hipoglikémia kockázataival, és
  • a cukorbetegséggel összefüggésben nem áll fenn egyéb kizáró szövődmény.
Diabétesz és vezetés

Amennyiben Ön cukorbeteg, semmi akadálya annak, hogy jogosítvánnyal rendelkezzen, mindaddig, míg a betegsége jól kontrollált, és az orvosi vélemény szerint is alkalmas a vezetésre. Diabétesz és vezetés - Mire figyeljenek a cukorbetegek a volánnál?

Díjköteles-e a szakorvosi véleményezés?

2014. május 9-én az OEP főigazgatójának ki­adott állásfoglalása (E01-155/2014) szerint „...a gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, illet­ve az ahhoz kapcsolódó vagy annak érdekében végzett további vizsgálatok, szakorvosi véle­mények az Egészségbiztosítási Alap terhére nem vehetők igénybe, így azok elvégzéséért, illetve kiállításáért az egészségügyi szolgáltató térítési díjat kérhet.”

Adókedvezmény cukorbetegeknek

A 335/2009. (XII. 29.) kormányrendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvez­mény igénybevétele szempontjából súlyos fo­gyatékosságnak minősülő betegségeknek te­kinti az 1-es típusú cukorbetegséget (E10 BNO kód) és a 2-es típusú cukorbetegség szövőd­ménnyel járó eseteit (E11-17 BNO kódok).

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont adóalap adóját csökkenti az adókedvezmény. Az adókedvezményt csak abban az esetben lehet érvényesíteni, ha az adóévben volt adózás alá eső jövede­lem. A kedvezményt kizárólag a súlyos fogya­tékosságban szenvedő magánszemély von­hatja le a saját, összevonás alá eső jövedelme utáni adóból. A személyi kedvezményt a sú­lyos fogyatékosságról szóló igazolás alapján lehet igénybe venni. A kedvezmény mértéke a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjá­tól, ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg.

Az összevont adóalap adóját csökkentő ked­vezmény igénybevételére jogosító igazolást a szakambulancia vagy kórházi osztály szakor­vosa vagy a jogosultságot megállapító orvosi dokumentáció alapján a beteg választott háziorvosa állítja ki.

A kedvezmény utólagos érvényesítésé­re is lehetőség van. Ha valaki évek óta iga­zoltan jogosult lett volna a személyi adóked­vezményre, akkor a kedvezményt az igazolás megszerzését követően az 5 éves elévülési időn belül, a személyi jövedelemadó bevallá­sok önellenőrzésével érvényesítheti.

Cukorbetegség - Adókedvezmény

A cukorbetegek adóigazolásával kapcsolatban az utóbbi időben több kérdés érkezett szerkesztőségünkhöz, ezért az ezzel kapcsolatos jogszabályi hátteret az alábbiakban röviden összefoglaljuk, és a leggyakoribb kérdésekre igyekszünk megadni a választ. Cukorbetegség - Adókedvezmény

Szerző: Dr. Strényer Ferenc - Dr. Strényer Ferenc a Petz Aladár Megyei Oktatókórház anyagcsere- és diabetológiai belgyógyászati osztályán dolgozik megalakulása óta. Főorvos, vezető konzultáns.

Diabetes, az Alapítvány a Cukorbetegekért lapja

Diabetes 2015/3Már 26. éve jelenik meg évi hat alkalommal a magazin, amely a cukorbetegeknek nyújt segítséget rengeteg fontos és hasznos információval a betegség kezeléséről és megelőzéséről, életmódi tanácsokkal, oktató írásokkal, receptekkel, rejtvénnyel.

Egy diabéteszesekből és egészségügyiekből álló csapat alapította, akik szívügyüknek tartották a cukorbetegséget és az érintettek kellő tájékoztatását. A szerkesztőség neves orvosok mellett több diabéteszest is foglalkoztat.

Ma szerte az országból háziorvosok, diabetológus szakorvosok írnak továbbképző jellegű cikkeket a kiadványba, hivatásos újságírók tudósítanak a különböző rendezvényekről. Segít eligazodni a betegeket érintő jogszabályok, mint pl. adókedvezmény, utazási kedvezmény vagy egyes felírhatósági szabályok között is.

A Diabetes kiadvány megrendelése

(Diabetes)

Cikkajánló

Mi a cukorbetegség? A diabétesz típusai

Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus
Cukorbetegség
Jelenleg még nem teljesen tisztázott, hogy miért alakul ki 2-es típusú cukorbetegség (diabétesz) bizonyos embereknél, ám a fő rizikótényezők egyértelműek. Mi a különbség az 1-es és a 2-es típusú diabétesz között?
Endometriózis
Endometriózis

A mozgás- és manuálterápia szerepe.

Lázcsillapítási módszerek
Lázcsillapítási módszerek

Mi a teendő láz esetén?

WEBBeteg - Dr. Vas Felícia Emese, csecsemő- és gyermekgyógyász
WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
WEBBeteg - Dr. Brasnyó Pál, belgyógyász, nefrológus, diabetológus
Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.