Limfóma Világnap - Forradalmi változás a limfóma kezelésében

Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány
megjelent:

Az innovatív te­rá­pi­ák eddig nem tapasztalt eredményeket hoztak a limfómás betegek kezelésében. Ezek a célzott biológiai terápiák idős betegeknél is még társbetegségeik fennállása mellett is jelentősen hosszabb, tünetmentes életet biztosítanak.

Napjainkban további kutatások folynak, melyeknek köszönhetően számos új terápia adhat reményt a betegeknek. A Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány (MOHA) célja, hogy ezek minél hamarabb elérhetőek legyenek a magyar betegek számára is.

A Hodgkin-limfóma

Az ún. Hodgkin-limfóma a nyirokrendszer olyan rosszindulatú daganatos burjánzása, melynek megjelenését összefüggésbe hozzák az Ebstein-Barr Vírus (EBV) fertőzéssel. Kezelése napjainkban egyre eredményesebb, jelenleg a legsikeresebben kezelhető hematológiai tumoros megbetegedés.
A Hodgkin-limfóma>>

A világon 90 percenként hangzik el a következő mondat: „Az ön betegsége limfóma”. Ennek ellenére a limfómás betegek 73 százaléka azt nyilatkozta, hogy a diagnózist megelőzően nem hallott erről a nyi­rok­rend­szer sejt­je­i­ből ki­in­du­ló daganatos meg­be­te­ge­désről. A limfómának két faj­tá­ja a Hodgkin és a non-Hodgkin kór, utób­bi az ötö­dik leggyakrabban elő­for­du­ló rossz­in­du­la­tú da­ga­nat ha­zánk­ban, ahol éven­te mintegy ezer új lim­fó­más meg­be­te­ge­dést fedeznek fel.

A 90-es évek vé­gén a célzott biológiai te­rá­pi­ák óri­á­si előrelépést je­len­tet­tek a he­ma­to­ló­gi­ai da­ga­na­tok kezelésében. Az im­mu­no-ke­mo­te­rá­pi­á­nak is ne­ve­zett kombináció az életminőség forradalmi javulása mellett megnö­ve­li a tü­net­men­tes pe­ri­ó­dus hosszát, és esélyt ad a tel­jes gyógyulásra. Az újabb, innovatív terápiás kombinációk idős betegeknél is, még jelentős társbetegségek fennállása esetén is biztosítják a leghosszabb tünetmentes időszakot, nagymértékben ja­vít­va a túl­élés ará­nyát az ön­ma­gá­ban adott ke­mo­te­rá­pi­á­hoz ké­pest. „A Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány célja, hogy ezek a kezelések minél hamarabb elérhetőek legyenek a magyar betegek számára is.” – emelte ki Kéri Ibolya, a MOHA elnöke.

A lim­fó­ma a nyi­rok­szö­vet da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dé­se, a nyi­rok­szö­vet sejt­je­i­nek, a lim­fo­ci­ták­nak a rossz­in­du­la­tú el­sza­po­ro­dá­sa és ez­zel pár­hu­za­mo­san a nor­má­lis mű­kö­dé­sű sej­tek el­nyo­má­sa. Érintheti a nyirokcsomókat, a lépet, a csontvelőt, a vérképzőrendszert és a nyirokrendszert egyaránt.

A be­teg­ség ál­ta­lá­nos tü­ne­tei a megnagyobbodott mandulák, láz, éj­sza­kai erős izzadás, fá­radt­ság­ér­zés, in­do­ko­lat­lan fo­gyás, bőr­visz­ke­tés, bőr­ki­ütés. Ezek olyan általános tünetek, amelyek nem feltétlenül rosszindulatú megbetegedésre utalnak, de ha két hétnél tovább fennállnak, feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

Szeptember 15-én a Lim­fó­ma Vi­lág­nap al­kal­má­ból a MOHA (Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány) or­vos-be­teg ta­lál­ko­zót és figyelemfelhívó sétát szer­ve­zett, mely­nek cél­ja az onkohematológiai be­teg­sé­gek­kel kap­cso­la­tos tá­jé­ko­zott­ság nö­ve­lé­se, a ko­rai fel­is­me­rés, korszerű ke­ze­lés és re­ha­bi­li­tá­ció tá­mo­ga­tá­sa volt. A rendezvény keretén belül nyitották meg az érintettekről készített „Egy vérből valók vagyunk, Te és Én” című fotókiállítást, továbbá a betegségben érintett Balzsay Károly, nagyközépsúlyú profi ökölvívó osztotta meg személyes tapasztalatait a résztvevőkkel.

MOHA (Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány)

A Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány célja a betegek érdekvédelme, hiteles tájékoztatása, összefogása, érzelmi támogatása. Kiemelt feladatként kezelik a betegek érdekeinek védelmét, a döntéshozókkal való párbeszéd folytatását a korszerű terápiákhoz való hozzáférés érdekében. Az alapító Dr. Vasváry Artúrné Katalin, a Magyar Rákellenes Liga örökös tiszteletbeli elnöke, a Limfóma Világnap magyarországi meghonosításának ötletgazdája. A MOHA idén a nemzetközi Lymphoma Coalition hivatalos tagszervezetévé vált, amely 2004-ben indította el világszerte a Limfóma Világnap rendezvényt.

(Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány)

Cikkajánló

A limfómák főbb típusai, okai és tünetei

Dr. Soltész Annamária, általános orvos
Limfóma
A nyirokrendszer daganatos megbetegedéseit limfómáknak nevezzük, melyek a nyirokszövet sejtjeinek, a T- és B-limfocitáknak, valamint a histiocitáknak rosszindulatú daganatos burjánzásai.
Magnézium
Magnézium

Szerepe van a depresszió elleni küzdelemben is.

Száraz köhögés
Száraz köhögés

Mi okozza, hogyan kezelje ezt a köhögéstípust?

WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
WEBBeteg - Dr. Lesznyák Judit, csecsemő- és gyermekgyógyász
WEBBeteg - Dr. Pécsi Balázs, sebész, mellkassebész, klinikai onkológus
WEBBeteg - Dr. Soltész Annamária, általános orvos
WEBBeteg - Dr. Soltész Annamária, általános orvos
Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.