Az ukrajnai magyarok egészségügyi ellátása Magyarországon

szerző: Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász - WEBBeteg
frissítve:

Magyarország speciális szabályozás alapján végzi a szomszédos államban (Ukrajnában) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek egészségügyi ellátását.

Az Egészségügyi Minisztérium (az Értékelő Bizottság döntése alapján) a határon túli magyarok részére a magyarországi egészségügyi ellátások költségeihez támogatást biztosít az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közreműködésével, a 59/2007. (XII. 29.) EüM rendeletben meghatározott szabályok szerint.

Az Európai Unió tagállamaiban élő határon túli magyarok ellátása

Az uniós tagállamokban (pl. Románia, Szlovákia) élő határon túli magyarok egészségügyi ellátására az Európai Unió jogszabályai az irányadóak. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya birtokában más uniós állampolgárokhoz hasonlóan alapvetően ugyanazon ellátásokra jogosultak a határon túli magyarok is, mint a magyarországi biztosítással rendelkezők. A kártyával nem rendelkezők (kettős állampolgárság esetén is) a Magyarországon élő magyar állampolgárokhoz hasonlóan csak akkor jogosultak teljes körű ellátásra, ha rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal Magyarországon is, ellenkező esetben csak sürgősségi ellátásra jogosultak.

A támogatás kérelmezése

A magyarországi egészségügyi ellátás támogatására vonatkozó kérelmet az ellátásra szoruló személy, illetőleg az ellátásra szoruló személy írásbeli hozzájárulása (meghatalmazása) esetén hozzátartozója vagy a kezelőorvosa személyesen vagy postai úton nyújthatja be a beteg lakóhelye szerinti országban az e rendelet szerinti koordinációs feladatok ellátására a miniszterrel és a nemzetpolitikáért felelős miniszterrel megállapodást kötött szervnél (a továbbiakban: koordináló szerv).

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez zárt borítékban mellékelni kell:

 • az ellátásra szoruló személy egészségügyi dokumentációjának másolatát és annak magyar nyelvű fordítását, illetve magyar nyelvű kivonatát,
 • a beteg „Magyar igazolványának”, „Magyar hozzátartozói igazolványának” vagy a magyar állampolgárságát igazoló okiratnak a másolatát,
 • a beteg lakcímét igazoló okiratnak a másolatát,
 • a beteg nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez és továbbításához,
 • a beteg hozzájáruló nyilatkozatát, ha a beteg hozzájárul az egészségügyi adatainak a koordinálószerv, illetve a koordináló szerv e rendelet szerinti feladatainak ellátásában közreműködő egészségügyi szolgáltató általi megismeréséhez,
 • a kérelemben a kérelmező megjelölheti azt az egészségügyi szolgáltatót (kórházat), ahol az egészségügyi ellátást igénybe kívánja venni.

Formai szempontból megfelelő kérelmeket a Koordináló szerv haladéktalanul továbbítja az Értékelő Bizottságnak. A Koordináló szerv az egészségügyi dokumentáció tartalmát nem ismerheti meg.

A támogatás odaítélésnek szabályai

A támogatás odaítéléséről - az egészségügyi ellátás indokoltsága és a kérelmező beteg egészségi állapota alapján - az Értékelő Bizottság dönt. A támogatásról szóló döntést az Értékelő Bizottság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 60 napon belül hozza meg.

Az Értékelő Bizottság 5 orvosból áll, tagjait az egészségügyi miniszter jelöli ki. Az Értékelő Bizottságnak nem lehet tagja a beteg kezelőorvosa, illetve az az orvos, aki a kezelésben előzőleg részt vett, valamint a beteg hozzátartozója.

Az Értékelő Bizottság csak a rendelet mellékletében felsorolt betegségcsoportokba tartozó magyarországi egészségügyi ellátások igénybevételéhez nyújthat támogatást, amennyiben azok a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló Egészségbiztosítási törvény (Ebtv) alapján az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető az Ebtv. szerinti biztosítottak által.

Az Értékelő Bizottság a fentieken túl az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan az alábbi célokra is nyújthat támogatást:

 • a betegellátással szorosan összefüggő, Magyarország területén - kivételes esetben, az eset összes körülményeire való tekintettel külföldön -, az Országos Mentőszolgálat által biztosított szolgáltatás költsége,
 • szakmailag indokolt esetben a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés során megkezdett gyógyszeres kezelés legfeljebb 1 hétre való gyógyszeradagjának biztosítása a kórházi ellátás befejezését követően az intézmény gyógyszertárán keresztül,
 • a beteget kísérő személy részére az egészségügyi szolgáltató általi szállás és étkezés biztosítása, amennyiben az az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető lenne az Ebtv. szerinti biztosítottat kísérő személy által (ideértve a 14. életévét be nem töltött betegnek a külön jogszabály szerint kísérőnek nem minősülő szülőjét, törvényes képviselőjét, illetve közeli hozzátartozóját).

Az alábbi célokra nem nyújtható támogatás:

 • a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokra egyéb jogcímen jogosultak ellátása,
 • krónikus hemodialízis és a cadaver szerv transzplantáció,
 • a külön jogszabály szerinti sürgős szükség esetén nyújtott ellátások.

Amennyiben a megítélt támogatás mértéke nem éri el az egészségügyi szolgáltató által meghatározott térítés mértékét, abban az esetben a fennmaradó összeg a beteget terheli.

Az Értékelő Bizottság dönt:

 • az ellátás várható időpontjáról,
 • az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóról,
 • a támogatás mértékéről.

A határon túli magyarok részére az alábbiakban felsorolt magyarországi ellátások támogatására kerülhet sor:

 • Daganatos megbetegedések diagnosztikája, műtéti megoldása a szükséges implantátumok alkalmazásával együtt, a sugárterápia és kemoterápia nélkül,
 • Idegsebészeti beavatkozások,
 • Szemészeti műtéti beavatkozások,
 • A fül speciális műtéti beavatkozásai,
 • Szájpadhasadék műtéti korrekciója,
 • Gége-garat légcső és tüdő speciális műtéti beavatkozása,
 • Nyelőcső elváltozások műtéti beavatkozásai,
 • Emésztőrendszer fejlődési rendellenességeinek műtéti megoldása,
 • Mellkas- és gerinc deformitások műtéti megoldása,
 • Mozgásszervek: a traumás csonttörés esetén nem megfelelő ellátást követő korrekciós műtétek végzése,
 • Keringési rendszer veleszületett rendellenességeinek műtéti beavatkozásai,
 • Szív ingerképzési és vezetési zavarok gyógyszeres, pacemaker vagy ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) általi kezelése,
 • Csont-izületi fejlődési rendellenességeinek műtéti ellátása,
 • Húgyivarszervek fejlődési rendellenességeinek, illetve egyéb elváltozások műtéti ellátása,
 • A szöveti transzplantációk közül a szaruhártya,
 • Magas kockázatú terhességek, illetve a terhespatológiai esetek diagnosztikája, szükség szerinti gondozása, kezelése,
 • A beavatkozást követő hazaszállítás költségeinek határig történő biztosítása,
 • Az endokrin szervek veleszületett rendellenességeinek műtéti beavatkozással történő kezelése,
 • A fenti kórképek megállapítására irányuló, a beteg lakóhelye szerinti országban megkezdett diagnosztika kiegészítése a magyarországi szakmai irányelveknek megfelelően,
 • A fenti (e rendelet alapján engedélyezett és támogatott) ellátásokhoz kapcsolódó, szakmai irányelvek alapján indokolt kontroll végzése.

Az Értékelő Bizottság a döntést követően haladéktalanul tájékoztatja az ellátásra szoruló személyt, illetve meghatalmazottját az ellátás várható költségeiről, valamint arról, hogy a támogatást meghaladó összegű térítési díj fennmaradó részét a rászoruló személy köteles viselni.

Az egészségügyi ellátás igénybevétele

Az Értékelő Bizottság meghatározza a támogatott ellátást nyújtó, finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót, majd tájékozódik az adott egészségügyi szolgáltató fogadókészségéről, a felvétel időpontjáról, az egészségügyi ellátás várható időtartamáról és az ellátással összefüggésben felmerülő költségekről.

Az egészségügyi szolgáltató ezen kötelezettségének az Értékelő Bizottság megkeresésének kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. Az egészségügyi ellátás az előzetes költségvetésnek az Értékelő Bizottság általi jóváhagyását követően nyújtható.

Az előzetes költségvetés jóváhagyását követően a szolgáltató kapcsolatba lép a magyarországi egészségügyi ellátást igénylő személlyel, vagy meghatalmazottjával a magyarországi egészségügyi ellátás részleteinek egyeztetésére.

A támogatás elszámolása

A támogatott magyarországi egészségügyi ellátásra kijelölt egészségügyi szolgáltatók a határon túli magyarok ellátási eseteit, illetve a nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat a „külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása” térítési kategóriában havonta jelentik a NEAK-nak.

Az ellátást elvégző egészségügyi szolgáltató az ellátás után az előzetesen engedélyezett, illetve utólagosan jóváhagyott, vagy egyéb módon engedélyezett támogatásra jogosult, melynek mértéke legfeljebb

a) az aktív fekvőbeteg-szakellátás tekintetében a külön jogszabály szerinti homogén betegségcsoport (HBCs) súlyszáma és az aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg 100%-a,

b) a járóbeteg-szakellátás tekintetében a külön jogszabály szerinti eljárás (járóbeteg-szakellátási tevékenység) pontszáma és a járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének mindenkori forintértéke alapján számított összeg 100%-a,

c) az a) és a b) pont alá nem tartozó - e rendelet alapján támogatható - nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások esetében a külön jogszabály szerint megállapított díjtétel 100%-a,

d) az a)-c) pont alá nem tartozó - e rendelet alapján támogatható - külön jogszabály szerint tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok esetében - az a)-c) pont alapján igénybevett támogatáson túl - ellátási esetenként 4 millió forint lehet azzal, hogy az ellátáshoz nyújtott a)-d) pont szerinti támogatás ellátási esetenként együttesen nem haladhatja meg az e rendelet szerinti támogatások biztosítására a központi költségvetésben rendelkezésre álló összegnek a döntés időpontjában időarányosan fel nem használt, de legfeljebb egy hónapra jutó részét.

A NEAK a magyarországi egészségügyi ellátásra jogosult, határon túli magyarok ellátási eseteiről és a támogatás elszámolásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet és az Értékelő Bizottság részére rendszeres adatszolgáltatást teljesít a havi teljesítményjelentések adatai alapján.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Szerzőnk: Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.