Heveny fertőzéses betegségekre utaló jelenségek - 1. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

"Mielőtt ezen jelenségek ismertetésébe fognék, arra akarom figyelmez­tetni a szülőket és mindazokat, kik gyermekeket gondoznak, hogy beteggé lett gyermeket, tekintet nélkül arra, hogy betegsége minő természetű lehet, el kell különíteni, ugy hogy vele egészséges gyermek ne érintkezhessek. Ne legyünk könnyelműek az elkülönítés terén és ne essünk baktériumiszonyba sem. Mint minden dolgot, ezt is okosan, higgadtan kell megfogni. Legyünk tisztában azzal, hogy bármelyik fertőzéses betegségről legyen is szó, leg­inkább közvetlenül a beteg fertőz; fertőz pedig váladékával (száj, orr és sebek) és ürülékeivel (bélsár és vizelet; fertőzhet mindazzal, ami a vála­dékokkal és ürülékekkel szennyeződhetett. A levegő 3 méterrel a betegen túl csak némely betegségnél fertőz. Ha ezeket szigorúan figyelembe veszszük, akkor már tudunk is kellőképen védekezni és tudjuk, hogy a beteggel miként szabad érintkeznünk, ha egy harmadik személynek megóvásáról van szó, vagyis ha azt akarjuk, hogy mi, akik a beteggel érintkezésben va­gyunk, a betegséget másra át ne vigyük. Ami fertőzőbeteggel való érint­kezést illeti, a mi személyünkre vonatkozólag tudnunk kell, hogy a legtöbb fertőzés a szájon át és orron keresztül történik, kevesebbszer fertőz vala­mely betegség a bőr sérülésein keresztül. Ne hajoljunk a beteghez ugy, hogy ennek lehelete orrunkba vagy szájunkba juthasson, ne csókoljuk a beteget és a beteg gyermek ne csókolja gondozóját. A beteg orr-, szájváladéka, ürü­lékei ne szennyezhessék ruháinkat, biztonság kedvéért fedjük ezeket egy vászonkabáttal vagy köténnyel s. t. e. f., melyet a betegszoba el­hagyásakor levetünk. A beteggel való foglalkozás után mossunk mindig kezet. Ily módon másokat egyáltalán nem fogunk veszé­lyeztetni, magunkat is legjobban meg tudjuk óvni. Vannak fertőzéses betegségek, melyeknek csirái fertőzésre képes formában a beteget környező levegővel zárt helyiségben több méter távolságra is eljutnak; ilyenek a ka­nyaró, az influenza, a valódi himlő; más betegségek kórokozói, ha a leve­gőbe jutnak is, már kisebb távolságban leülepednek és hatásosságukból ve­szítenek; ilyenek a szamárköhögés, a vörheny, a bárányhimlő; és vannak olyan fertőzéses betegségek, melyek csak a beteggel való közvetlen érint­kezés vagy a beteg által szennyezett tárgyak utján fertőznek, ilyenek a difteria, az orbánc, a tífusz, a kolera, a vérhas, a mumpsz. Végül vannak olyan fertőzéses betegségek, melyekkel való fertőzést egy közvetítő gazda létesiti, ilyen a kiütéses tifusz, melynél főképen a ruhatetü viszi át a fertő­zést és ha a beteget tetveitől gondosan és teljesen tisztítottuk, akkor a vele való érintkezés veszélytelen. Malarias beteggel is szabadon lehet érintkezni, egy szunyogfajta (anofelesz) közvetíti a fertőzést.

A fertőző betegségből gyógyult egyén annyi ideig fertőz, ameddig a beteg­séget okozó bakterimok rajta vagy szervezetében életképesen megvannak. A gyógyulás még nem jelenti minden betegségnél a fertőző képességnek megszűnését. Kanyarónál pl. a fertőző képességnek a gyógyulást megelőző­leg megszűnik, akkor, amikor a beteg láztalanná lesz. Bárányhimlős beteg akkor vesziti fertőző képességét, amikor testéről minden pörk lehullott. Orbáncos beteg akkor veszélytelen, amikor a beteg bőrterület hámlása be­fejeződött. Vörhenybetegnek fertőző voltát határolni nem tudjuk, annyi bizonyos, hogy a hámlás befejeződése nem jelenti föltétlenül fertőző voltának megszűnését, száj- és orrváladéka még heteken keresztül tovább fer­tőzhet, némely esetben a hámlást megelőzően veszélytelenné lehet. Tifuszos vagy kolerásos vagy difterias beteg, gyógyulása után addig fertőz, ameddig ürülékeiből vagy váladékaiból a kórtokozó bacillus kimutatható.

Ezekután bizonyos tünetek ismertetésére térek át, melyek alapján a szülő vagy gondozó gyanút foghat arra vonatkozólag, hogy gyermeke szen­ved-e valamelyes fertőzéses betegségben vagy nincs-e nála ilyen készülőben. Fontos ez egyrészt magának a gyermeknek további egészsége érdekében, mert ha a szülő maga vagy még inkább orvosának közbejöttével korán is­mer fel valamilyen bajt, ugy ez ilyenkor rendszerint sokkal könnyebben és sikeresebben befolyásolható; de fontos ez másrészt mások gyermekeinek szempontjából; mert ha minden anya ugy gondolkodnék, hogy vigyázok gyermekemre, de épp ugy másokéra, akkor sokkalta kevesebb bajjal kel­lene megküzdenünk. Ne kicsinyeljünk semmiféle kóros tünetet, igyekez­zünk megismerni igazi jelentőségét, de tegyük ezt ugy, hogy a gyermek erről alig vegyen tudomást.

A gyermek kedvetlenebb vagy élénkebb a megszokottnál, kipirultabb vagy halaványabb, étvágya is talán más, ezek eléggé indokolják a hőmérsék vizsgálatát, melegebb bőr, szaporább légzés láz mellett szólnak, Hirtelen ma­gasabb láz, tüsszögés, köhögés, torokfájás, rekedtség, fertőzéses orr- és garat­gége-megbetegedésre vallanak. Nézzük meg jól a torkot, nincs-e ott szokatlan lepedék, mely esetben sürgetni ajánlatos az orvos segítségét. Napról-napra fokozódó nátha, fokozódó láz, rekedtes, száraz, kínzó köhögés, kanyaró fej­lődésének lehetőségére hívják fel a figyelmet, - orvos ilyenkor már biztos véleményt mondhat legtöbbször a száj nyálkahártyáján vagy egyebütt kifej­lődött jelenségek alapján. ..."

folytatjuk!

(Az egészség enciklopédiája – Dr. Preisich Kornél egy. m. tanár)

A témához kapcsolódó néhány cikk a WEBBetegen:

Milyen betegségeket kaphat el a gyerek az óvodában, iskolában?>>

Kiütéses gyermekkori betegségek>>

Az egzotikus háziállatok veszélyesek lehetnek>>

Milyen kórokozók fordulhatnak elő a strandvízben?>>