• Dr. Németh Kinga

    Jogász

    60

    kérdésre
    válaszolt

    Szakterülete:

    jogász

    Bemutatkozás:

   • legutóbbi válaszai
    Kedves Olvasó! Kérem keresse fel a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal területileg illetékes irodáját, egyedi kérdéseire ott kaphat teljes körű tájékoztatást. http://nrszh.kormany.hu/cimek-ugyfelfogadasi-helyek
    Kedves Olvasó! A párja bontóperében hozott végzés tartalmazza a bíróság döntését, egyébként a gyermekek 18. életévéig kell gyermektartást fizetni.
    Kérem forduljon az alábbi linken megnevezett illetékes hivatalhoz: http://nrszh.kormany.hu/cimek-ugyfelfogadasi-helyek3
    Kedves Olvasó! A bíróságnál kérheti az édesanyja gondnokság alá helyezését és cselekvőképtelenség megállapítását. Ez azonban csak a jövőre vonatkozó jognyilatkozatok tekintetében lenne hatályos. A már meghozott közjegyzőnél tett nyilatkozatát szintén bíróság előtt támadhatja meg, bizonyítania kell, hogy a nyilatkozat megtételénél az édesanyjának az ügyhöz kapcsolódó belátási képessége hiányzott.
    Kedves Olvasó! Nem derül ki számomra, hogy Ön munkaviszonyban áll-e, vagy azért mert iskolába jár kap egy plusz támogatást a Munkaügyi Központtól. Amennyiben munkaviszony jogosult táppénzre menni és a munkabérének 60%-át megkapni.
    Kedves Olvasó! Forduljon az alábbi linken található önhöz legközelebbi kirendeltséghez: http://nrszh.kormany.hu/cimek-ugyfelfogadasi-helyek3
    Kedves Olvasó! Igen, mivel a TGYÁS számítás alapja a táppénz számítás. A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani.
    Kedves Olvasó! Javaslom forduljon felvilágosításhoz az egészségpénztárához, hogy miért nem került lehívásra az összeg és milyen határidővel jogosult a szolgáltató követelni a pénzt a pénztártól.
    Kedves Olvasó! Ön társadalombiztosítási ellátások tekintetében biztosítottnak minősül, amennyiben munkaviszonyban áll, azaz munkaszerződést kötöttek Önnel. A munkáltatója 15 nap betegszabadságot biztosít az Ön számára, ezt követően jogosult táppénzre. Az orvosi igazolásokat a keresőképtelenségéről a munkáltatójánál kell leadnia és ő fogja azt továbbítani. A felszámolás ideje alatt a munkáltatói jogok gyakorlója már nem a munkáltató. Az eljárás megindulásának kezdetététől a munkáltatói jogokat a felszámoló gyakorolja, így a munkaviszonnyal kapcsolatos követeléseket is felé kell bejelenteni, illetve a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatosan is ő jogosult eljárni.
    Kedves Olvasó! A döntés jogerőre emelkedéséig fellebezhet. A rehabilitációs hatóságnak az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntésének jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül előterjesztett újabb kérelmet a hatóságnak csak akkor kell elbírálnia, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában az elutasítást követően tartós rosszabbodás következett be.
    Kedves Olvasó! A rokkantsági ellátást azok a megváltozott munkaképességű emberek kapják a jövőben, akiknél a Rehabilitációs Bizottság legalább 60 %-os egészségi szintet állapít meg, azaz legalább 40 %-ban károsodott az egészsége. Jellemzően 3 szintje van, a I, II, és III. fokozat. Bizottság dönti el, hogy kik azok a megváltozott munkaképességű személyek, akik megfelelő rehabilitációs kezelések segítségével olyan javulást érhetnek el egészségileg, hogy általa visszavezethetővé válnak a munkaerő piacra. Ők részesülnének a rehabilitációs ellátásban, melynek összeg jóval kisebb, mint a rokkantsági ellátás. A rehabilitációs ellátás összege maximum az érvényben lévő minimálbér 50 %-a lehet. Feltétel még ennek az ellátásnak az elnyeréséhez, hogy az igénylő vállalja, hogy aktívan keres munkát, részvétel képzési programokon, illetve a Rehabilitációs Bizottság által a számára felajánlott munka elfogadása. Fontos tudni, hogy ebben az ellátásban maximum 3 évig lehet részesülni. A rokkantsági támogatás 2013 és 2014-ben azoknak a megváltozott munkaképességű személyeknek jár, akik a Rehabilitációs Bizottság döntése alapján bizonyíthatóan nem alkalmasak munkavégzésre, és így nem lehet visszaszervezni őket a munkaerő piacra. Az ellátásban részesülők a minimálbér 30-150 %-a közötti összegben részesedhetnek. Számukra lehetőség van arra, hogy az ellátásban való részesedés mellett munkát vállaljnak, de arra figyelni kell, hogy az abból származó jövedelem 3 hava átlaga nem haladhatja meg a minimálbér 150 %-át. Szintén szüneteltetik az ellátás folyósítását, ha a jogosult nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, illetve nem jelenik meg a kötelező felülvizsgálatokon. Akinél a későbbi felülvizsgálaton egészségük javulását állapítják meg, azok átkerülnek a rehabilitációra javasoltak közé, azaz munkára alkalmasok közé, és számukra azután nem rokkantsági ellátást utalnak, hanem a kisebb összegű rehabilitációs ellátást.
    Kedves Olvasó! Gyám szülőt kiskorú személyek számára szoktak kijelölni, amennyiben a gyermeknek nincsenek szülei, akik a szülői felügyeletet el tudnák látni. 27 éves személy esetében gondnokot lehet kirendelni, amennyiben a bíróság cselekvőképtelenné, vagy korlátozottan cselekvőképtelenné nyilvánította a személyt. A gondnokság alá helyezést a nagykorú személy házastársa, bejegyzett élettársa, egyeneságbeli rokona, testvére, a gyámhatóság és az ügyész kérheti. Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége a pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt - általános jelleggel, illetve egyes ügycsoportok vonatkozásában - tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent. A bíróság különösen a következő ügycsoportok tekintetében korlátozhatja a gondnokság alá helyezett személy teljes cselekvőképességét: 1. társadalombiztosítási, szociális és munkanélküli ellátás igénylése, illetve az azzal, valamint a munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó jövedelem meghatározott részével való rendelkezés; 2. ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog; 3. családjogi jognyilatkozatok megtétele a) a házassági, a bejegyzett élettársi vagyonjoggal kapcsolatos jognyilatkozat, b) a származás megállapításával kapcsolatos nyilatkozat megtétele, c) a gyermeke nevének meghatározása és annak megváltoztatása, d) a gyermekének örökbefogadásához való hozzájárulás; 4. tartási kötelezettséggel kapcsolatos vagyoni döntés meghozatala; 5. a lakásbérlettel kapcsolatos jognyilatkozat megtétele (a szerződés megkötése, illetve felbontása); 6. örökösödési ügyek; 7. bentlakásos szociális intézetben történő elhelyezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok; 8. az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása; 9. tartózkodási hely meghatározása.
    Kedves Olvasó! A házastárs részére abban az esetben adható felvilágosítás a beteg egészségügyi adatai kapcsán, ha az a házastárs (az ön férje)életét, egészségét befolyásoló ok feltárása céljából történik. Önnek lehetősége van olyan nyilatkozat tételére, amiben meghatározza, hogy ki ismerhesse meg az ön egészségügyi dokumentációját.
    Kedves Olvasó! Együtt érzek Önnel. Azt javaslom, hogy forduljon a Nemzeti Rehabilitációs Hatóság illetékes irodájához (http://nrszh.kormany.hu/cimek-ugyfelfogadasi-helyek3) ahol egy szakértői bizottság Önt megváltozott munkaképességű személlyé nyilváníthatja, ezt követően jogosulttá válik rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra.
    Kedves Olvasó! A törvény meghatározása alapján munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. Minden munkáltatónak törvényi kötelessége a nála történt munkabalesetek törvényi kivizsgálása. Ennek során jegyzőkönyvet kell készítenie és határozatot kell hoznia, hogy elismeri-e munkabalesetnek a területén történt balesetet munkabalesetnek. Amennyiben – esetlegesen - a munkáltató a bekövetkezett balesetet nem ismerné el munkabalesetnek, úgy köteles erről tájékoztatni a sérültet (halál esetén a hozzátartozót) és tájékoztatnia kell a jogorvoslati jogosultságáról is (pl: munkaügyi felügyelőség). Ha az érintett munkavállaló a sérüléshez vagy a foglalkozási megbetegedéshez kapcsolódó munkáltatói tevékenységet, a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedést vagy mulasztást sérelmezi, illetve ha a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos munkáltatói megállapítást, a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz (http://www.ommf.gov.hu/) fordulhat.
   • Hirdetések
   • Kiemelt témák
   • Hirdetés