A gondnokság alá helyezés

szerző: M. GY. - WEBBeteg
lektorálta: Dr. Barcsai Tímea frissítve:

A gondnokság alá helyezés kérdése akkor merül fel, amikor egy nagykorú nem képes ügyeinek vitelét ellátni. A gondnokság alá helyezés az érintett személyi és vagyoni érdekeinek megóvása miatt fontos, az ő érdekeit szolgálja.

A gondokság alá helyezés bírósági eljárással rendelhető el. Az eljárás megindítására jogosult a házastárs, egyenes ágbeli rokon illetve testvér. Ha azonban ők a gyámhivatal felhívását követő 60 napon belül nem indítják meg a pert, a gyámhivatal teszi meg.

Az eljárást lezáró jogerős bírói ítélet után rendel ki gondnokot a gyámhivatal. A gondnokság alá helyezési eljárásnál a legfontosabb a cselekvőképesség vizsgálata. Ezért megkülönböztetünk cselekvőképességet korlátozó és kizáró gondnokságot.

Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara következtében - tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt – egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel – meghatározott ügycsoportban gondnokság alá helyezése indokolt.

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara következtében - tartósan, teljeskörűen és emiatt – egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel – gondnokság alá helyezése indokolt.

A gondnok személye, a gondnokság fajtái

Milyen feltételeknek kell megfelelni, ahhoz hogy gondnok lehessen valaki?

Nem lehet gondnokul rendelni azt,

a) akit a gondnokság alá helyezett személy előzetes jognyilatkozatában kizárt a gondnokul jelölhető személyek közül vagy akinek személye ellen egyéb módon kifejezetten tiltakozik; vagy

b) akinek gondnokul rendelése a gondnokság alá helyezett személy érdekeivel ellentétes.

Gondnok lehet minden cselekvőképes, nagykorú személy, aki elvállalja és alkalmas a gondnoki tiszt ellátására. A gondnok személyét a gondnokság alá helyezett még cselekvőképes állapotban, közokiratban kijelölheti.

Ha ilyen megnevezett személy nincs, akkor lehet az együtt élő házastárs, élettárs is. Ha az érintettnek nincs ilyen hozzátartozója, vagy a házastárs, az élettárs kirendelése veszélyeztetné a gondnokság alá helyezett személy érdekeit, a gyámhatóság gondnokul olyan személyt rendel ki, aki a gondnokság ellátására az összes körülmény figyelembevételével alkalmas.

Ezt a feladatot többen is elláthatják. Többes gondnok kirendelése akkor történik, ha a gondnokság alá helyezett személy mindkét szülője, vagy két közeli hozzátartozója vállalja a gondnokságot, vagy az ellátásra szoruló vagyonának kezelése különleges szakértelmet igényel.

Ha a fentiek alapján gondnok nem rendelhető ki, a gondnokság alá helyezett személy számára hivatásos gondnokot kell rendelni.

Hivatásos gondnok az a büntetlen előéletű személy lehet, aki a hivatásos gondnokra vonatkozó képesítési előírásoknak megfelel. Hivatásos gondnokul mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személy is kirendelhető; a jogi személy köteles megjelölni azt a személyt, aki a gondnoki teendőket személyében ellátja. A kijelölt személynek meg kell felelnie a hivatásos gondnokra vonatkozó képesítési előírásoknak.

A gondnok egyéb feladatai:

A gondnokság alá helyezett egyes jognyilatkozataihoz a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha az a gondnokolt:
- tartására,
- örökösödési jogviszony alapján megillető jogára vagy kötelezettségére,
- nem tehermentes ingatlanszerzés, ingatlana tulajdonjogának átruházására vagy megterhelésére vonatkozik,
- a gyámhatóságnak átadott vagyonára vagy a gondnokot kirendelő határozatban megállapított összegre, vagyontárgyára vonatkozik.

Azonnali intézkedést igénylő esetben, kérelemre, még a jogerős bírói ítélet előtt ideiglenes gondnokot rendelhet ki a gyámhivatal annak a nagykorúnak, akinek cselekvőképességét érintő gondnokság alá helyezése látszik indokoltnak és személyéhez vagy vagyonának zárlat elrendelésével vagy más módon nem lehetséges.

Ha cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés látszik indokoltnak és az érintett személy vagyonának védelme sürgős intézkedést igényel, a gyámhatóság a vagyonra vagy annak egy részére zárlatot rendel el, és ezzel egyidejűleg zárgondnokot rendel ki. Az ideiglenes gondnok illetve zárgondnok tevékenysége a bíróság jogerős ítéletének meghozataláig tart.

A gondnok feladatai

A gondnok elsősorban a gondnokság alá helyezett személy vagyonának kezelője, törvényes képviselője, de ha indokolt, és vállalta, gondozását is ellátja. A gondnokolt érdekében a gyámhivatal megfelelő intézkedés megtételére utasíthatja, egyben felügyeli tevékenységét.

A gondnok köteles évente rendszeres számadást, vagy beszámolót adni, munkája végeztével pedig végszámadást benyújtani. Működéséért díjazást nem kérhet.

A gondnokság alá helyezés felülvizsgálata

A bíróság ítéletében meghatározott időpontban illetve jogszabályi előírás szerint a gyámhivatal a gondnokság alá helyezést köteles felülvizsgálni. Korlátozó gondnokságnál minimum 5 évente kötelező, kizáró gondnokságnál ez az időszak 10 év. A bíróság megszünteti a gondnokságot, ha elrendelésének okai nem állnak fenn.

(Szerző: Mohácsi Gyula; Lektorálta: Dr. Barcsai Tímea)

Cikkajánló

Cikkértesítő
Értesítés a témában születő új cikkekről.