A fizikai gyógyitás tényezői - 14. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   " ...Vesebajoknál az egész test nedves pakolása az izzasztás célját szolgálja s éppen ezért itt más szempontokat tartunk szem előtt.. .

   Lényegileg ezúttal sem járunk el másként, mint az imént, csupán a pakoló lepedő vizének hőmérsékletét emeljük és a pakolás időtartamát fokozzuk. Nyugodtan vehetünk 50 °C. fokos vizet és lepedőnk a procedúra megkezdése előtt lehűlhet 5-15 fokkal, vagy többel is. A lényeg az, hogy a nedves lepedőt melegen alkalmazzuk, nem hűtjük le és azonnal a gyapjutakaróval fedjük. Már itt meg kell jegyeznünk, hogy eljárásunk sikere érdekében nem a lepedő hőfoka döntő jelentőségű, hanem a pakolás utján a hőleadásnak meggátlása.

   Az izzasztásnál, különösen vesebajosok izzasztása céljából alkalmazott egész pakolások technikai kivitelénél rendkívül ügyelnünk kell arra, hogy a pakolásra alkalmazott takarók, legfőkép a nyaknál pontosan zárjanak. Fontos, hogy nagyobb párolgás a nedves lepedő felől seholse lehessen, mert ez esetben a párolgással járó hőveszteség eredményeinket csökkenti, sőt teljesen megsemmisítheti.

   A kívánatos hőhatást különböző, direkt meleg közvetítő eszközöknek a pakolóanyagok közé való elhelyezésével meleg homokzsákoknak, termo-foroknak alkalmazásával fokozhatjuk.

   A pakolás időtartama az eredmény nagysága és a beteg magatartása által befolyásoltatik.

   Gyenge szivüeknél a szivre Leiter-féle hűtőt helyezünk, de ügyelünk, hogy a Leiter-hütőt bőrhöz odatapadó guttapercha-lemezzel és e fölé helyezett száraz ruhával izoláljuk, nehogy a pakolás alá juttatott hideg távolhatása is érvényesüljön. A fejre alkalmazott turbánt, mely vesebajosoknál nagyon hideg sohase legyen, langyosabb hőmérséklettel, de gyakran változtassuk.

   A fenti elvek figyelembevételével a testrészeknek részleges nedves csomagolását is alkalmazhatjuk a legkülönbözőbb indikációk alapján. A betegágytól függetlenül intézetekben, gyógyfürdőkben a legkülönbözőbb betegségeknél alkalmaztatik a pakolás mindkét fent leirt módja és a részleges pakolások is.

   Általában tudnunk kell, hogy a huzamosan alkalmazott meleg - mint ahogy az általános részben emlitettük - a szövetek tónusának, feszülőképességének s az idegvezető képesség csökkentésének előidézője. Az egészséges ember hosszabb ideig való meleg alkalmazása, vagy a hőleadás megakadályozása után bőséges izzadás mellett bágyadtsággal, izmainak elernyedtségével reagál. Eme csillapító, bágyasztó hatás izgatott neurotikus és neuraszténiás egyéneknél mint csillapitó gyógytényező érvényesül.

   A pakolás időtartamát az előidézett hatás és a beteg erőállapotának körülményei szabják meg.

   A részleges pakolások. A föld kerekén található legkülönbözőbb ásványi iszapok, fövenyanyagok és a lápos vidékek, tavak növényi elemeivel vegyitett üledékei (korpa-anyagok) ősidőktől kezdve alkalmaztatnak, különösen hevitett állapotban, vagy természetes melegük felhasználásával, ugy feltalálási helyükön, mint onnan elszállítva, beteg testrészeknek bepakolására. Ezen anyagok hőhatása és kémiai hatásai, esetleg kisugárzásai utján előidézett élettani befolyásai tekintetnek gyógytényezőknek.

   A betegágynál való alkalmazásuk módja az általános nedves pakolások elveivel azonos, csak a tekintetben módosul, hogy a nedves ruha helyett iszapot, korpát, homokot, lápot, általában a gyógyfürdő ásványi és növényi üledékét vagy a meleg vizzel elkevert valamely ásványi vagy növényi, külön e célra gyűjtött vagy bányászott anyagot alkalmazunk.

   A homokfürdők ősidők óta ugy egyes testrészekre, mint az egész testre kezdetleges természetes formájukban is alkalmaztattak. Hosszú időn keresztül a házi gyógykezelés tényezői voltak a meleg homokkal töltött zsákok, melyek még ma is a betegszobában polgárjogot élveznek. A száraz homoknak különösen a végtagoknak és ujjaknak gyógyításánál van jelentékenyebb szerepük. Az aránylag könnyen leküzdhető, de mégis tetemes ellenállást kifejtő meleg homok nemcsak hőhatása utján mutat fel jelentékeny eredményeket, hanem mechanikai, aktiv és passzív gimnasztikai hatásánál fogva is. A meleg homokfürdő mobilizáló hatása határozottan igen becses, igen figyelemre méltó.

   Az iszap és láp, valamint tengeri és tavi vagy folyóvízi föveny a test számára elviselhető hőfokon, lehetőleg vászonba csomagolva könnyen formálható pép alakjában nyernek alkalmazást. De nagyon sok helyen közvetlenül a testre kenetik fel a pép és szokásos az is, hogy a gyógyiszapot légmentesen záró vékony vízhatlan szövettel borítják.

   Talán nem célszerűtlen, ha itt emlitjük meg, hogy a helyi pakoláséhoz teljesen hasonló értékű a forró lég- és villanyosfénnyel kapcsolt helyi légfürdőknek gyógyhatása, nem szólván természetesen amaz iszapokról, amelyekben kisugárzó energiák, rádium és egyéb nyilvánvalóan nem közömbös emanációs erők is vannak. ..."

(Az egészség enciklopédiája - Dr. Melha Armand főorvos)