A fizikai gyógyitás tényezői - 3. rész

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

   "... Épp ugy hatékony tényezője szervezeti létünknek az elektromosság, mint az előbb emlitett tényezők, de a villamosság jelenlétét és szerepét a tudatunkkal összekapcsolt érzékeink jelenlegi eszközeivel leolvasni, felmérni nem tudjuk kellőképpen. Mindazonáltal az elektromosság durva hatásait nagyjában ismerjük és se szeri, se száma ama készülékeknek, melyek segítségével az elektromosságot testi életünk és szellemvilágunk nagyobb erőkifejtései javára igénybe veszünk.

   A különböző természetű elektromos és mágneses befolyásoknak a leg-különbözőbb mozgási és kémiai, valamint működési befolyása tapasztalható, de se szeri, se száma ama lehetőségeknek, amelyek az elektrotechnika fejlődésével és élettani hatásainak módszeres megfigyelésével és megállapításával még előttünk állanak.

   Az elektromosság hatásának tudományos megfigyeléséből és élettani alkalmazásából eddig is igen nagybecsű eredmények állottak elő. A testen átható Röntgen-sugár, a galvanizáló és faradizáló gép gyógyáramai, a magas frekvenciájú villanyáram hőhatásai, az elektromágnes csodálatos idegmegnyugtató, altató kisugárzása mind megannyi dokumentumai az elektromosság rendkívül nagy gyógytudományi jelentőségének.

   Gyógymechanika. A test formaváltozásainál, vagy működési zavarainál rendkívül lényeges, hogy valamely tartós formai, vagy működési állapot megváltozása érdekében tartósan azonos természetű mechanikai hatások kifejtessenek. Pl. valamely testrész túlságos zsirpárnázottsága esetén igen lényeges, hogy a formailag elégtelenített területen állandó és enyhe erőhatások előidéztessenek, melyek folytán a felgyülemlett zsír eltávolittatik. Valamely bénult, vagy elgyengült, esetleg sérült izom mozgó és erőkifejtő képességének felfokozása érdekében, de a testfejlesztés általános érdekeinek szempontjából is bizonyos izomterületek, vagy a test egésze is állandó és célszerű erőbehatások alá vonandó, mozgatandó. De eme mozgások csak bizonyos határig terjedhetnek és az alkalmazott erő is csak meghatározott fokot érhet el. Eme speciális és általános szempontok szolgálatában ősidők óta több-kevesebb bölcseséggel és eredménnyel a gyógyítással foglalkozók eljárásokat alkalmaztak, melyek kivitelénél a gyógyító személy maga jelen lenni kényszerült, sőt a műveleteket, vagy maga végezte, vagy saját izmainak ellenállásával ellenőrizte s a mozgások kiterjedését, mérvét önmaga szabta meg.

   Természetes, hogy ilyképen a gyógyító egyén rátermettsége tekintetében is már igen sok feltétel jelenléte szükségeltetett. De különösképen nyilvánvaló, hogy egy-egy gyógyérő egyszerre csak egy beteggel és a nap folyamán az emberi erő végességénél fogva csak nagyon kevés számú beteggel foglalkozhatott.

   A svéd testfejlesztők és testegyenesitők egyik legkiválóbbika Prof. Gustav Zander, tehát gépeket konstruált, amelyeken az emberi test leglényegesebb mozgásai olyformán végezhetők el, hogy a mozgások kiterjedése, mérve és a munka, vagyis az erőkifejtés foka pontosan meghatározható, adagolható.
Gépei két csoportozatot alkottak.

   Az egyik csoportozaton a beteg maga végezte el saját izomerejének felhasználásával a mozgást, a másiknál a gépben, megszabott, szenvedő helyet foglaló beteggel a gép végezte el a mozgásokat. E géprendszer segélyével, mint ahogy emlitettük, a mozgások mérve és a munka mennyisége adagolható.

   Az általa konstruált gépek remekei az orvosi és a mechanikai tudomány házasságának. Általuk és velük a test formáinak megváltoztatása megoldott kérdéssé vált, de legkülönösebb jelentőségét a Zander gépgyógyitás azzal nyerte, hogy az ipari balesetek kapcsán elszerencsétlenült ipari munkások, általában baleset szenvedetteknek sokasága a sérülésekből kifolyólagosan előállott mozgási korlátozottságuk azelőtt végleges állapotából ma hetek, legkésőbb hónapok alatt legtöbbnyire a teljes munkaképesség állapotába visszavezettetnek és épkézláb teljes értékű termelő és kereső elemekké válnak.

   A fizikai gyógyitással foglalkozók általános szokásának és talán gyakorlati szempontoknak is megfelelek akkor, amidőn első helyen a leginkább alkalmazott fizikai gyógyitási móddal, a masszázzsal foglalkozom. ..."

(Az egészség enciklopédiája - Dr. Melha Armand főorvos)