Szabad levegő, fürdés

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

"A szabad levegőn való tartózkodásra minden korú gyermeknél igen nagy súlyt kell helyezni. Hároméves koráig gyalogsétára nem igen mehet, kocsiban kell tehát jólevegőjü helyre vinni, kocsiban marad a téli hideg idő­ben, kivesszük a kocsiból és ugrálni, futkosni engedjük, ha nincs oly hideg, hogy a talajról felfázhatna. Ide-oda való futkosás, ugrándozás az egészsé­ges gyermeket nem fárasztja, ellenben még hároméves koron tul is fá­rasztja a gyermeket az egyenletes séta, ezért hatéves korig félórás sétautak­kal elégedjünk meg, megfelelő pihentetés után az ilyenek többször meg-ismételhetők 24 órában. Mihelyt a gyermek járni kezd figyeljük meg járását, állapittassuk meg orvossal, hogy nincs-e lúdtalpa, nincs-e más rendellenessége, hogy ez ellen idejében megtegyük, amit szükséges, igy a ké­sőbbi kornak sok kellemetlenségétől óvhatjuk gyermekeinket, ezzel a leg­több gyermekkori gerincoszlop elferdülésnek (iskolai elferdülés) elejét vehetjük.

A gyermek nappali pihenését nyitott ablakoknál tartsa, éjszakán át is állandóan szellőződő szobában legyen, a külső hőmérsék szerint vagy tárt ablakoknál, vagy legalább rést hagyva az ablakban. Ha a gyermek öltözé­kével kellőképpen védve van a lehűlés ellen, akkor nagyobb hideget is tar­tósan elbir, a szabad levegő egészségére csak előnyös lehet. Korlátozni vagy mellőzni csak akkor fogjuk egyénenkint a szabad levegőn való tartózko­dást, ha a gyermek lázas, ha légzőszervei hurutus megbetegedésekre hajla­mosak és szeles időt, különösen poros helyen nem tűrnek, vagy ha az atmoszféra nagyon ködös. Nagyobb, némileg már hozzáedzett gyermekeket ilyenkor sem kell feltétlenül szobában tartani.

Azon időtől kezdve, amikor a gyermek már járni kezd, mindenhez hoz­záér és jobban piszkolódik, a reggeli fürdő helyett este fürösztjük, illetve legcélszerűbben fürdőben mossuk tisztára, hogy igy kerülhessen az ágyba és reggel arcát, mellét, hátát szobában állott vízzel lemossuk, illetve ledör­zsöljük. Öt-hatéves korig teszünk igy, azután a mindennapos fürdés elma­radhat, a gyermek este csak mosakszik és egész fürdőt kétszer hetenként elegendő vétetni. A reggeli hidegvizes ledörzsöléseket akkor már egészen hideg vízzel végeztetjük. Fogmosás fogkefével akkor veszi kezdetét, ami­kor a gyermeknek már legalább tizenhat foga van. Kétszer naponta, reggel és este lefekvéskor végeztessük a fogmosást. Elegendő, ha kissé melegített tiszta vizet, vagy valamilyen közömbös szájvizet használunk erre a célra. Minden étkezés után kissé melegített vizzel öblíttessük a szájat, ez ugy tar­tozzék a gyermek kötelességszerű teendői közé, mint a kézmosás az ét­kezés előtt.

A gyermek bélműködését kisérjük mindig figyelemmel, ez a csecsemő­koron tul is mindaddig szól, mig a gyermek az ezirányu rendetlenségeket, vagy rendellenességeket maga nem jelzi. A gyermeket fiatal csecsemőkorától fogva ugy kell szoktatni, hogy bélműködése egy napra se maradjon ki; nap­nap után ugyanabban az órában kell a gyermeket edényre ültetni azon fel­szólítással, hogy végezni próbáljon, ha ilyen irányú kísérlete 5 percig siker­telen marad, akkor már álljunk készen arra, hogy 50-100 gramm forralt víznek, vagy kamillateának beöntésével a végbélbe a bélműködést elősegít­sük. Gyermeknél éppúgy mint csecsemőnél puha bélcső közvetítésével tör­ténjék a beöntés. Ha egy ilyen beöntés további 5 perc alatt sikerhez nem vezetett, akkor a beöntést ugyanannyi vizzel megismételjük. Renyhe bél­működés mellett, föltéve, hogy ennek nincs különös beteges alapja, az ét­rendet kell első sorban megfelelő módon rendeznünk, azután a hasizmokat kell erősítenünk. Ezekről még a továbbiakban szólok részletesebben.

Egy-hároméves, egészséges gyermek rendszeres tornáztatásra nem igen szorul, mert igen sokat és sok irányban mozog, csak korlátozni ebben nem igen szabad; ne kényszeritsük székbe, vagy más ülőkébe, ne korlátoz­zuk boxra, hanem engedjük ki minél hosszabb időre a szabadba. A nagyvá­rosban ez, sajnos, alig lehetséges és azért már az ilyen korú gyermeket is rendszeres tornába fogjuk; még inkább kell ezt megtennünk a 3-6 éves korú gyermekekkel, 4-5 éves gyermek télen már korcsolyázhat; 5-6 éves gyer­meket kellő, legalább 22° C. hőmérsékü medencében úszásra lehet tanítani. Gyógytorna csak olyan gyermekeknél jön alkalmazásba, kik valamely irányban a csont- vagy izomrendszernek helytelen vagy hiányos fejlődését mutatják, erről is még a továbbiakban szólok."

(Az egészség enciklopédiája – Dr. Preisich Kornél egy. m. tanár)

A témához kapcsolódó írásokat a Csecsemőgondozás, gyermeknevelés aloldalunkon talál.