Érelmeszesedés

Blog: Évszázados tanácsok - Szerző: WEBBeteg

"A hirtelen halálesetek jelentékeny százalékát a véredényelmeszesedés okozza. Félelmetes baj, de korántsem annyira, mint amilyen rossz a hire. Rendszerint azt tartják, hogy az előrehaladottabb kor jellegzetes bántalma. Ez a nézet azonban némi kiigazításra szorul, mert az igazság az, hogy azok az elváltozások, melyek az elmeszesedéssel kapcsolatosan a verőerek belső falán végbemennek, már a kora fiatalságban is kezdődhetnek és évtizedek során át fennállhatnak anélkül, hogy az életet megrövidítenék. Ennek ellenében viszont azt is lehet tapasztalni, hogy igen előrehaladott korban az érelmeszesedésnek még nyoma sincs. Ezen utóbbi lehetőségnek igen érde­kes példája az az eset, amelyről Mecsnikov emlékezik meg egyik könyvé­ben. Egy újságíró kíséretében meglátogatta a Paris környékén lakott Robineau asszonyt, aki akkor már elmúlt százhatéves. Azt irja róla, hogy: «Ennek az 1800 június 12-én született nőnek fizikai állapota nagyfokú megrokkantságról tesz tanúságot. Csak egy foga van már. Alig tesz néhány lépést, már szükségét érzi annak, hogy leüljön. .. Ambard doktor meghall­gatta szivhangjait és rendeseknek, noha kissé ékelteknek találta őket. Pulzusa szabályos... tüdeje egészséges. Mindezek a tünetek jó egészségről tesznek tanúságot. Igen figyelemreméltó az érelmeszesedés hiánya ebben a nagyon előrehaladott korban, megcáfolva azt a még mindig elterjedt véleményt, hogy az érelmeszesedés rendes velejárója és jellemzője az agg­kornak. »

Az érelmeszesedés veszélyessé csak akkor válhat, amikor az élettani, vagyis normális folyamat károssá lesz. Ezt pedig nem szokta csupán egyet­len tényező előidézni, hanem rendszerint a káros hatányoknak egész sora hozza létre. Így legelső sorban a túlhajtott testi és szellemi munka, a kellő pihenés hiánya és a kicsapongó rendetlen életmód. Nagyon hasznos a moz­gás, különösen pedig a szabad levegőn való séta, mert ez nagyon alkalmas az anyagcsere fokozására. Szabad időnket tehát ne töltsük zárt helyen a szobában, hanem a friss levegőn. Egy - egy kirándulás rendkívül üditőleg hat nemcsak a testre, hanem a szellemre is. Erős szellemi munkánál sok vér tólul az agyba. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyakori vértólulás jelen­tékeny mértékben előmozdítja az érelmeszesedés létrejöttét. Innen van, hogy oly sok szellemi munkásnak van érelmeszesedése, amelynek keletkezését a dohánnyal és a szeszes itallal űzött visszaélés is fokozza. Sokan azt hiszik, hogy a szellemi munkás el sem kerülheti az érelmeszesedést. Ez kétség­kívül téves nézet, amit egyebek között Kossuth Lajos, Michelangelo, Plutarchos és Sokrates magas kora is bizonyít.

Az érelmeszesedés megelőzése céljából meg kell edzeni a szervezetet, amire legalkalmasabb a testgyakorlat és a mértékletesen űzött sportnak minden neme, tehát az úszás, vivás, evezés, kerékpározás és labdarúgás. Nem szabad túlozni, mert ezzel éppen ellenkező hatást érnénk el és az érelmeszesedés létrejöttét előmozditanók. Akinek szív- vagy vesebaja van, vagy akinél az érelmeszesedés tünetei már jelentkeztek, mindennemű sport és testgyakorlat végzése előtt tanácskozzék az orvosával. Öreg embereknek általában nagy elővigyázatosságot kell e tekintetben tanusitaniok. Mun­kások között nagyon el van terjedve az a helytelen nézet, hogy a mun­kásnak nincs szüksége testgyakorlatra, mert hiszen úgyis testi munkát végez. Ez az állítás tetszetősnek látszik ugyan, de nem szabad feledni, hogy az ipari munkánál mindig csak bizonyos izomcsoportok fejtenek ki tevé­kenységet, holott a jól végzett testgyakorlatnál valamennyi izomcsoport működésbe jön. A sportnál pedig az is igen fontos, hogy a munkás, aki egész héten át a sokszor poros és sötét műhelyben dolgozik és akinek a lakása is csak ritkán felel meg a jó egészség követelményeinek, most nem­csak tiszta levegőbe jut, hanem még a napfény áldását is élvezheti, amely­nek pedig az élet meghosszabbításában nagyon fontos szerepe van.

Hogy a nagyon bőséges és főleg hússal való táplálkozás is fokozza a véredényelmeszesedés létrejöttének lehetőségét, e tekintetben Anglia példá­jára szoktak hivatkozni, ahol állítólag a sok húsevés következményeképpen igen gyakori ez a bántalom, míg a keleti népeknél, amelyek mértékletesen élnek és inkább növényfélékkel táplálkoznak, aránylag nagyon ritka. Az kétségtelenül be van bizonyítva, hogy azok között, akik sok hust esznek, több az ideges, mint a növényevők között. A sok húsevés nemcsak a máj­nak, hanem a bélnek és a vesének is ártalmára van. Az ember nehézkessé válik tőle és élvezete után gyakran ébred fel benne a szeszes ital iránt való vágy, holott ezt feltétlenül kerülni kellene. A hústól támadó bélbeli rothadás nagyon alkalmas az érelmeszesedés keletkezésének előmozdítására."

(Az Egészség Enciklopédiája - Dr. Bucsányi Gyula)